לדף הבית
   אודות טקטוניק  |   למה אנחנו?  |   תמ"א 38   |   תמ"א 38 בחיפה  |   תהליך העבודה  |   פרויקטים   |   שאלות ותשובות   |   מאמרים  |   יצירת קשר    
תיקון לחוק המקרקעין בנושא תמא 38- עדכון משנת 2011

 

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)
(תיקון), התשע"א-2011
*

תיקון סעיף 1

1.

בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),
התשס"ח-2008‏[1] (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 -

 

 

(1)       אחרי ההגדרה ""בית משותף", "בעל דירה", "דירה", "רכוש משותף"" יבוא:

 

 

 

""החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" - החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה:

 

 

 

 

1)        מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון והבנייה), ככל שנקבעו; 

 

 

 

 

(2)       מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;

 

 

 

 

(3)       הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה - מוסד התכנון החליט בהן;";

 

 

(2)       בהגדרה "היתר בנייה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים";

תיקון סעיף 5

2.

בסעיף 5 לחוק העיקרי -

 

 

(1)       במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

 

"(א)    ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.";

 

 

(2)       בסעיף קטן (ד), במקום "שבמועד הקובע", יבוא "שערב ביצוע העבודה".

 

 

 

 

 

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

יעקב נאמן

שר המשפטים

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

ראובן ריבלין

יושב ראש הכנסת

 

 * התקבל בכנסת ביום ה' בשבט התשע"א (10 בינואר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 541, מיום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), עמ' 6, עמ' 135.

[1] ס"ח התשס"ח, עמ' 154.


שתףהתמודדות עם רעידות אדמה    מסמכי תמ"א 38 ודברי חקיקה    ניהול פרויקטים   


טקטוניק הנדסה ויזמות בע"מ |  טל. 04-8702021/3  | דוא"ל: office@tectonic.co.il
עיצוב ובנית אתר - אימוטיב עיצוב ואינטרנט


שם:
טלפון:
דוא"ל
כתובת
שם משתמש:
סיסמא: